Postignuća pristupa LEADER

Leader

LEADER je jedna od najdugovječnijih, najuspješnijih i najpopularnijih inicijativa u cijeloj Europi. Izvorno je to jedini program u kojem su lokalne zajednice odigrale središnju ulogu u osmišljavanju strategija razvoja svojih područja i odabiru projekata koji će se provoditi, a sada se primjenjuje i šire, izvan ruralnih područja.

Pristup LEADER nastao je prije tridesetak godina u obliku217 pionirskih lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova). Sada ga provodi impresivna mreža od gotovo 2800 LAG-ovaod kojih svaki može računati na stotine aktivnih građana koji pokrivaju 61 % ruralnog stanovništva EU-a. Kao lokalnirazvoj pod vodstvom zajednice (CLLD), pristup LEADER uključen je u tri druga EU fonda (Europski fond za regionalnirazvoj, Europski socijalni fond i Europski fond za pomorstvo iribarstvo) te je prilagođen kako bi obuhvatio gradove, obalna područja i ključna socijalna pitanja. Izvan Europske unije,lokalno stanovništvo zapadnog Balkana, Turske, Gruzije,Afrike, Latinske Amerike i Kine testiralo je LEADER pristup.Malo je drugih akcija diljem EU-a u stanju postići doseg politike i dobrovoljnog sudjelovanja zajednica kao što točini LEADER. Kontinuirana primjenjivost i prilagodljivost ovogpristupa odražavaju ogroman potencijal za uključivanjeupravo onih ljudi koji često osjećaju da nisu uključeni uglobalne i europske trendove.

Mnogo je razloga za uspjeh i otpornost pristupa LEADERtijekom vremena. Jedan od najvažnijih jest da je to mnogo više od slučajne zbirke nadahnjujućih lokalnih projekata.Pristup LEADER ovisi o integriranoj provedbi njegovih „sedamnačela“, tako da lokalno stanovništvo samo ostvaruje stvarne rezultate za vlastite potrebe. Ovo definira pristup LEADER kao aktivnu metodologiju, a ne samo program financiranja.

Revija ruralnog razvoja EU-a  istražuje kako načela pristupa LEADER danas tumače ljudi koji su bili uvelike uključeni u provedbu pristupa LEADER u ruralnim zajednicama diljem Europe.

REVIJA RURALNOG RAZVOJA EU-A BR. 29