LAG Frankopan na radionici LMH

MedenaLMH

LAG Frankopan je od 30.6.-2.7.2021. godine sudjelovao na radionici Leader mreža Hrvatske koja je organizirana u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i LAG Zagora.

Na ovoj radionici, koja je održana,  pod nazivom LEADER/CLLD u RH – praćenje i vrednovanje provedbe - „natrag na osnove“ ,  državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede g. Zdravko Tušek govorio je o statusu i rezultatima provedbe PRR 2014.-2020. (2022.) i okviru za Strateški plan ZPP-a za razdoblje 2023.-2027, dok smo od Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje PRR RH dobili upute za praćenje i vrednovanje na razini LAG-ova u razdoblju 2014.-2022.

U drugom dijelu radionice tema je  bila osnovna načela održivog integriranog razvoja lokalnih područja i dodana vrijednost LEADER/CLLD-a, a posebno je naglašena potreba fokusiranja svih LAG-ova na osnovne postavke LEADERA, odnosno na sedam osnovnih načela  LEADERA  koje nam moraju služiti kao putokaz lokalnom razvoju 

  • Pristup temeljen na osobitostima područja 
  • Pristup odozdo prema gore
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva 
  • Inovativnost 
  • Integralan i višesektorski pristup 
  • Umrežavanje i suradnja 
  • Održivi ruralni razvoj