3. LAG natječaj za ulaganja u javnu i društvenu infrastrukturu

Slika LEADER

LAG Frankopan je završio sa administrativnom obradom 7. LAG natječaja za tip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Upravni odbor LAG-a Frankopan je na sjednici održanoj 18. travnja 2023. godine donio Odluke o  odabiru za osam zahtjeva za potporu koji su pristigli na ovaj Natječaj. 

Ovim Natječajem je odobreno ukupno 155.177,18 EUR/ 1.169.182,50 HRK. 

 

POPIS PROJEKATA ODABRANIH NA RAZINI LAG-a (KONAČNA RANG LISTA) 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA UPIS U LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU LAG-a „FRANKOPAN“ ZA RAZDOBLJE 2023.-2027.

Slika info radionica

U procesu prikupljanju dokumentacije potrebne za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Frankopan“, odnosno definiranju vizije ruralnog razvoja i planiranju budućih projekata, veliku ulogu imaju svi dionici ruralnog područja LAG-a. Vaši planovi o vlastitom poduzetničkom razvoju te zajedničkom razvoju područja na kojem živimo i djelujemo, kao i potrebama koje imamo, uvelike će doprijeti smjeru u kojem će LAG „Frankopan“ kreirati intervencije, i putem kojih će plasirati sredstva koja će imati na raspolaganju u okviru provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike za razvoj svog područja u programskom razdoblju 2023.-2027. godine.

LAG „Frankopan“ djeluje po LEADER načelima. LAG je partnerstvo predstavnika javne, civilne i gospodarske interesne skupine. Zadaća LAG-a „Frankopan“ je potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika. Osnovni cilj LAG-a je doprinijeti održivom razvoju ruralnih područja otvaranjem novih radnih mjesta te zadržavanjem mladih i obrazovanih stanovnika kao i povećati kvalitetu života svih.

OBAVIJEST APPRRR-a za sve korisnike LAG-natječaja!

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.

Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

Naime, navedena informacija se odnosi na korisnike koji su prijavili projekte na LAG-natječaje objavljene u 2022. godini, a podnošenje zahtjeva za potporu im se proteže u 2023. godini te vrijedi prilikom ispunjavanja zahtjeva.

LAG Frankopan odobrio 2.831.962,50 HRK za male poljoprivrednike

LAG Frankopan je završio sa administrativnom obradom 6. LAG natječaja za TO 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Upravni odbor LAG-a Frankopan je na sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine potvrdio da su sve izdane Odluke pravomoćne, potvrđena je  Konačna rang lista pristiglih zahtjeva za potporu te sukladno Smjernicama za provedbu postupaka odabira projekata (čl.7.5) objavljujemo popis projekata koji su odabrani na razini LAG-a.

Na natječaj je pristiglo 46 zahtjeva za potporu. Svi pristigli zahtjevi su obrađeni, a nakon administrativne obrade, utvrđeno je da 25 zahtjeva  udovoljava propisanim uvjetima Natječaja, te su za njih izdane Odluke o odabiru.

Ovim Natječajem je odobreno ukupno 2.831.962,50 HRK, a  25 malih poljoprivrednika čije poljoprivredno gospodarstvo ima ekonomsku veličinu od 2.000 eura do 7.999 eura dobiti će bespovratnu potporu u iznosu 113.278,50 HRK (15.000,00 EUR).

POPIS PROJEKATA ODABRANIH NA RAZINI LAG-a (KONAČNA RANG LISTA) 

1. izmjene 7. LAG Natječaja

Sukladno točki 4.2. 7. LAG  Natječaja zatip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, te članku 29.Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021) LAG Frankopan objavljuje tehničku izmjenu teksta Natječaja.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: 

na stranici 18. dio teksta 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom 15. kolovoza 2022. , a najkasnije do 15.listopada 2022. na adresu:

mijenja se i glasi

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom 16. kolovoza 2022. , a najkasnije do 17.listopada 2022. na adresu:

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

1. IZMJENA 7. LAG NATJEČAJA (TEKST) 

LAG natječaj za ulaganja u javnu i društvenu infrastrukturu

natječaj slika

Lokalna akcijska grupa Frankopan 22.srpnja 2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a FRANKOPAN

RASPOLOŽIVA SREDSTVA:  1.503.120,00 HRK.

Najniža ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

POZIV na radionicu za pripremu Lokalne razvojne strategije LAG-a Frankopan za programsko razdoblje 2023.-2027.

 LRS2023-27.jpg

Lokalne akcijske grupe (LAG) su tijela osnovana sa ciljem pružanje podrške razvoju ruralnih regija i okupljaju predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora. LAG Frankopan je započeo proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG- Frankopan (LRS LAG-a) za razdoblje 2023.-2027. godine. LAG Frankopan obuhvaća područje općina: Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova: Slunj, Ogulin i Otočac.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na radionicu za pripremu dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a Frankopan gdje možete sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u LRS LAG-a Frankopan.

Za izradu Lokalne razvojne strategije ključan je doprinos svih zainteresiranih strana, a veliku ulogu u tome imaju svaki od sektora, javni, gospodarski i civilni. Zbog toga Vas pozivamo da, kao predstavnik sektora, izrazite vlastito mišljenje i planove o budućem osobnom poduzetničkom razvoju te razvoju područja na kojem živite.

 

Prvi ciklus radionica će se održati:

– 28.06.2022. (utorak) u terminu 17-19:30 h na području Grada Slunja u prostorijama  Pučkog otvorenog učilišta Slunj

– 29.06.2022. (srijeda) u terminu 17-19:30 h na području Grada Otočca u prostorijama GACKOG PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OTOČAC

–  30.06.2022. (četvrtak) u terminu 17-19:30 h na području Grada Ogulina u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

Inicijalna rang lista 6. LAG Natječaj

6. LAG NATJEČAJ

LAG Frankopan je 17. prosinca 2021. godine raspisao 6. LAG Natječaj za  tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Rok prijave za Natječaj istekao je 10.ožujka 2022.godine.

Na Natječaj su pristigle 46 prijave, a sukladno odredbama Natječaja i raspoloživim sredstvima potpora u iznosu od 113.278,50 kn bit će dodijeljena za 25 prijavitelja. Sukladno odredbama Smjernica za provedbu postupaka odabira  i Pravilnika za odabir projekata na Natječajima LAG-a Frankopan, administratori su zaprimili sve prijave i formirali inicijalnu rang listu.

Ova lista je formirana prema broju bodova koje su si prema kriterijima natječaja dodijelili sami podnositelji prijava, te prema vremenu predaje zahtjeva za potporu.

Potrebno je istaknuti  da se inicijalna-rang liste objavljuje  isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da ona ne određuju konačan redoslijed korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što izaziva pomicanja korisnika na rang listi tako da korisnici koji su trenutno ispod crte mogu doći iznad i obratno.

Inicijalna rang lista 6. LAG Natječaj LAG Frankopan

1. Izmjena 6. LAG Natječaja

Sukladno točki 4.2. 6. LAG  Natječaja za tipa operacije 1.1.4 "Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava", te članku 29.Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021) LAG Frankopan objavljuje tehničku izmjenu teksta Natječaja.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: 

na stranici 15. mijenja se fusnota (br10) i glasi:

Više detalja o istom nalazi se u obrazloženju u prilogu IV.

 

na stranici 16. dio teksta 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom ili neposredno od 24.siječnja 2022., a najkasnije do 10. ožujka 2022. na adresu:

mijenja se i glasi

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom  od 24.siječnja 2022., a najkasnije do 10. ožujka 2022. na adresu:

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

1. IZMJENA 6. LAG NATJEČAJA (TEKST) 

 

Pozivamo sve zainteresirane na informativne radionice za provedbu 6. LAG Natječaja

Pozivamo sve zainteresirane na radionice za provedbu 6. LAG  Natječaja tipa operacije 1.1.4 "Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava", sukladan TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH.

Radionice će se održati prema slijedećem rasporedu.

 

14.01.2022.     13:30   GENERALSKI STOL Vijećnica OpćineGeneralski Stol 32

                         17:00     BOSILJEVO   Vijećnica Općine Bosiljevo, Ulica iseljenika Bosiljeva 1


17.01.2022.    13:00     OTOČAC        Gacko pučko otvoreno učilište,Trg Dražena Bobinca 2

                        18:00     JOSIPDOL      Vijećnica Općine Josipdol, Ogulinska 12


18.01.2022.    13:00     OGULIN           Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1

                        16:00     TOUNJ             Vijećnica Općine Tounj, Linije 3B  Otkazano


 19.01.2022.    14:00     SLUNJ              Pučko otvoreno učilište Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9


 20.01.2022.    13:00     SABORSKO     Općina, Senj 44

 

 

 Nadamo se Vašem odazivu.

Image

 

Broj ureda: 047 296 258 

e pošta: info.lag.frankopan@gmail.com

LAG Frankopan aktivna je i na društvenim mrežama poput Facebooka. Uključite se i vi!

Lokalna akcijska grupa Frankopan

Ivane Brlić Mažuranić 8

47300 Ogulin

© LAG Frankopan. Sva prava pridržana.