Ciljevi

Rad Lokalne akcijske grupe (LAG-a) Frankopan zasniva se na sveobuhvatnim načelima promicanja održivog rasta poslovanja i razvoja gospodarstva područja, a koja se realiziraju putem razvoja identiteta područja, stvaranja prepoznatljivosti korištenjem komparativnih prednosti te razvojem i jačanjem ljudskih resursa. Početna ulaganja iz prijelaznog razdoblja IPARD programa odnosila su se na pripremu razvojnih dionika područja za razdoblje implementacije LEADER programa EPFRR za 2014-2020 koja su namijenjena poboljšanju dugoročne održivosti poslovanja organizacije, kako bi se smanjila njezina ovisnost o financijskim potporama nacionalnih, regionalnih i lokalnih javnih sredstava.

Lokalna akcijska grupa (LAG) čitav niz godina potporna je organizacija koja omogućuje ostvarivanje razvojne vizije svog područja obuhvata sa svim njegovim potencijalima i problemima, jedinstvenostima i nedostacima. Usmjereno ostvarenju razvojne vizije LAG-a, on mora ostvariti dugoročne razvojne strateške ciljeve i prioritetne mjere, odnosno aktivnosti planirane svojom Lokalnom razvojnom strategijom kako bi se ostvario razvoj osmišljen dugotrajnim procesom sastanaka i konzultacija s relevantnim razvojnim dionicima iz sva tri razvojna sektora, javnim, privatnim i civilnim, a stvorena je kroz gotovo 6 godina zajedničkog rada i djelovanja.

Razvojna vizija temeljena je i na dosadašnjim iskustvima LAG-a i lokalnih dionika razvoja, tradiciji i potencijalima područja i nadograđena osobnim smjernicama i trendovima u LAG-u i širem okruženju, koji utječu i na razvoj područja LAG-a. Razvojni koncept obuhvaća nekoliko ključnih značajki koje su dovele do definiranja vizije i strateških (razvojnih) ciljeva kao i razvojnih prioriteta i aktivnosti (mjera) kojima se dostiže:

 • očuvanost područja, krajobrazna raznolikost, priroda, zdrav život, ruralnost
 • prepoznatljivost, jedinstvenost, različitost, potražnja tržišta, organizacija i povezanost
              proizvođača i pružatelja usluga
 • kulturno-povijesna i tradicijska baština, razvoj selektivnih oblika turizma
 • uvođenje novih tehnologija, energetska samoodrživost, nova znanja, razvoj i privlačenje ljudskih resursa, jednake mogućnosti

Vizija razvoja područja jasno ukazuje na prirodnu komparativnu prepoznatljivost, ali ukazuje i na činjenicu kako se lokalno stanovništvo uvijek oslanjalo na vlastite resurse, što mu je pomoglo u opstanku na ovim prostorima, često na razmeđi civilizacija i kultura:

Područje stoljetne povijesti, očuvane prirode i bogatstva krškog podzemlja, suradnje cjelokupne zajednice, razvijenog malog i srednjeg gospodarstva s ponudom tradicijskih proizvoda našeg kraja.

Ključna razvojna tema LRS za razdoblje do kraja 2020-te je Uređeno ruralno područje koje
nudi kvalitetan život i poticajno radno okruženje s očuvanim vrijednostima, u kojem se nalazi jaka i uspješna gospodarska aktivnost koja stanovnicima omogućuje veću ekonomsku neovisnost.

Glavni tematski ciljevi koji se žele postići razvojnom strategijom su:

 • Povezivanje ponude područja u zajedničku ponudu jedinstvene cjeline LAG-a
 • Razvoj i poboljšanje diverzifikacije i djelovanja ruralnog gospodarstva LAG-a
 • Očuvanje zdravog okoliša

Glavni tematski ciljevi postići će se putem ostvarivanja strateških razvojnih ciljeva kojima se usmjerava rad LAG-akroz nekoliko podtema koje su se prioritetno izdvojile iz dosadašnjeg rada i iskustava lokalnih razvojnih dionika i samog LAG-a:

 • Radna mjesta u ruralnim područjima
 • Turizam
 • Poticajno okruženje
 • Trening, obrazovanje, informiranje, savjetovanje
 • Uređenje i očuvanje okoliša
 • Kultura i tradicija
 • Infrastruktura na ruralnim područjima

Rezultati koje mora postići LAG Frankopan ostvarenjem svog strateškog razvojnog okvira su:

 • Očuvati i razviti socijalni kapital s razvojem partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora te uspostaviti mrežu potpornih institucija u svrhu njihova sinergijskog djelovanja s ciljem postizanja ujednačenog razvoja područja LAG-a
 • Jačanje gospodarskih mogućnosti područja s razvojem poljoprivrede i svih drugih djelatnosti koje omogućuju održiv razvoj područja
 • Razvoj poduzetničkog razmišljanja i kulture te pomoć razvoju poduzetništva na ruralnim područjima, posebno razvoja obiteljskih domaćinstava, malog poduzetništva i obrtništva
 • Osigurati kvalitetu života stanovnika, a time i njihovu opstojnost na prostoru LAG-a

Uloga LAG-a Frankopan kao potporne razvojne organizacije je, sukladno strateškom razvojnom okviru (Lokalnoj razvojnoj strategiji) prvenstveno doprinos realizaciji ciljeva unutar navedenih razvojnih tema.
Strateški ciljevi razvoja LAG-a su:

 1. Povećanje održive poljoprivrede i šumarstva poticanjem modernizacije i stvaranja
      proizvoda s dodanom vrijednosti u svrhu jačanja identiteta LAG-a
 2. Razvoj očuvanja i održivog korištenja razvojne resursne osnove u svrhu
      diverzifikacije gospodarstva i povećanja kvalitete života na području LAG-a
 3. Jačanje upravljanja lokalnim razvojem vođenim lokalnom zajednicom (CLLD)

Ovi ciljevi moraju biti međusobno povezani i postizani tijekom realizacije strategije putem provedbe širokog spektra aktivnosti, s naglaskom na ključne razvojne sektore: turizam, poljoprivredu, drvnu preradu i slatkovodno ribarstvo.