Djelatnost

Svrha Lokalne akcijske grupe Frankopan (LAG-a) je poticati i olakšavati sudjelovanje članova ruralnih zajednica, na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a, u lokalnim razvojnim programima usmjerenim ka razvijanju dugoročnih potencijala svog ruralnog područja, kroz primjenu načela LEADER programa te CLLD smjernica za integrirani održivi razvoj u ruralnim područjima.

Područja djelovanja LAG-a, sukladno ciljevima, su demokratska politička kultura, gospodarstvo, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje te održivi razvoj.

U svrhu ostvarivanja ciljeva LAG obavlja sljedeće djelatnosti (sukladno Statutu):

 • Provedba LEADER programa i smjernica CLLD metodologije integralnog razvoja na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a;
 • zrada i provedba lokalne razvojne strategije/CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER pristupu „odozdo prema gore“ primjenom CLLD metodologije za integrirani razvoj ruralnih područja jačanjem ruralno-urbanih i ruralno – obalnih veza;
 • nadzor i vrednovanje provođenja Lokalne razvojne/CLLD strategije;
 • pomoć članovima zajednice u provođenju procjene potreba, pripremi lokalne razvojne strategije i djelovanju sukladno usvojenoj strategiji;
 • poticanje uključivanja građana i ostalih zainteresiranih dionika u rad LAG-a;
 • uspostava sustava i razvoj mreže višesektorskih partnerstava na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a te na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • osnivanje i briga o radu i obrazovanju projektnih timova LAG-a; organiziranje stručne izobrazbe članova LAG-a i ostalih dionika;
 • briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih i fizičkih preduvjeta za višedioničko planiranje i provedbu razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a te na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • određivanje prioriteta i poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede, tehnologije, turizma, kulture, zaštite prirode i okoliša te drugih djelatnosti u ruralnom prostoru;
 • provođenje posebnih programa i aktivnosti za korisničke skupine poput mladih, žena, djece, manjina, starijih i nemoćnih ili osoba kojima prijeti siromaštvo i socijalna isključenost na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a te na nacionalnoj imeđunarodnoj razini;
 • savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije dionika koji djeluju na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a i drugih dionika ruralnog razvoja u zemlji i inozemstvu;
 • praćenje zakonske regulative i obavještavanje javnosti u vezi natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti;
 • suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova;
 • u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama, aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa;
 • razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima te davanje prijedloga za njihovo unapređenje;
 • poticanje suradnje s drugim organizacijama i lokalnim zajednicama u cilju razmjene iskustava, prijenosa znanja i rješavanja stručnih pitanja iz područja poduzetništva, poljoprivrede, turizma, zaštite prirode i okoliša te društvenih djelatnosti u ruralnom području radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • pomoć u izgradnji kapaciteta lokalnih udruga, javnih ustanova, tijela vlasti, predstavnika gospodarskog sektora te članova lokalne zajednice kako bi mogli svoja znanja i iskustva dalje širiti i tako razvijati i njegovati društveni kapital zajednice,
  organiziranje stručne izobrazbe članova LAG-a i ostalih dionika;
 • pomoć dionicima na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a u organizaciji događanja i konferencija za informiranje javnosti o ciljevima i djelovanju LAG-a i LEADER programu i CLLD smjernicama integralnog razvoja ruralnih područja i ruralno-urbanih poveznica
 • pomoć članovima LAG-a u organizaciji sajmova i izložbi iz područja djelovanja LAG-a;
 • osnivanje drugih pravnih osoba neprofitnog i profitnog karaktera u cilju povećanja zapošljavanja i jačanja gospodarskog razvoja ruralnih područja;
 • promicanje i strateško planiranje održivog razvoja urbano-ruralnih zajednica, nacionalnih vrijednosti i ljudskih resursa,
 • očuvanje i održivo gospodarenje kulturnom, povijesnom, društvenom i prirodnom baštinom te zaštita okoliša;
 • razvoj i promicanje volonterstva, solidarnosti, interkulturalnosti, ljudskih prava, mira, civilnog društva i njihovih vrijednosti;
 • istraživanje, edukacija i poticanje sudjelovanja javnosti u javnim politikama te procesu donošenja odluka u svim područjima javnog i društvenog života s posebnim naglaskom na razvoj poduzetništva, zaštite okoliša i prirode te ljudskih prava;
 • izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama, institucijama, regionalnom i lokalnom samoupravom te tijelima državne uprave u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit zajednice;
 • izgradnja horizontalne, vertikalne i međunarodne suradnje, civilnog društva, poslovnog sektora, lokalne i regionalne samouprave, institucija i tijela državne uprave;
 • razvoj i jačanje ljudskih potencijala kroz promicanje i razvoj cjeloživotnog učenja s naglaskom na razvoj poduzetništva i ekonomsko osnaživanje, posebno ranjivih skupina društva;
 • razvoj audio-vizualne i medijske komunikacije;
 • razvijanje kulturnih, društvenih i sportskih djelatnosti;
 • razvoj poduzetničke inicijative i tehnološke infrastrukture, poslovnih običaja, poslovnog morala, zaštite potrošača i društveno odgovornog poslovanja;
 • implementacija modernih tehnologija za stjecanje novih znanja i uporabu obnovljivih izvora energije;
 • razvoj informacijskih sustava i baza podataka;
 • izvršavanje ostalih poslova utvrđenih Statutom, općim aktima i odredbama tijela LAG-a;
 • organiziranje javnih rasprava, tribina, predavanja, okruglih stolova, izložbi, sajmova te ostalih javnih događanja;
 • osnivanje i vođenje lokalnih volonterskih centara u ruralnom području;
 • provođenje volonterskih aktivnosti, informiranje, savjetovanje, edukacija volontera i organizatora volontiranja kroz djelovanje lokalnih volonterskih centara;
 • poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju i provođenju lokalnih razvojnih politika
 • razvoj kapaciteta udruga i ostalih razvojnih dionika, provođenje informiranja, savjetovanja, edukacija, treninga i osposobljavanja kroz neformalne i informalne metode obrazovanja i učenja;
 • provođenje izvaninstitucionalnih oblika odgoja i obrazovanja djece, mladih i ostalih članova lokalne zajednice
 • informiranje i edukacija članova lokalne zajednice u svrhu promidžbe integralnog razvoja ruralnog područja te pomoć članovima LAG-a