1. izmjene 8. LAG Natječaja

Slika info radionica

VAŽNO!

Sukladno točki 4.2. 8. LAG  Natječaja za tipa operacije 1.1.4 "Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava", te članku 29.Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021, 134/2021, 10/2023) LAG Frankopan objavljuje izmjenu Natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjenu Priloga IV Natječaja.

Prilog IV. LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: 

Kriterij odabira broj 3

Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu u poslovnom planu mora planirati minimalno jednu aktivnost koja će biti predmet ekološke proizvodnje.

Kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, u slučaju podizanja nasada, taj nasad mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Ako se ekološka aktivnost iz poslovnog plana odnosi na sektor stočarstva te životinje moraju imati certifikat izdan od strane nadležnog tijela do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

IZMIJENJENI PRILOG IV NATJEČAJA

Pozivamo sve zainteresirane na informativnu radionicu za provedbu 8. LAG Natječaja

Slika info radionica

Pozivamo sve zainteresirane na radionicu za provedbu 8. LAG  Natječaja tipa operacije 1.1.4 "Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava", sukladan TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH.

Radionica će se održati 

 


20.09.2023.    17:00     OGULIN           Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1

                       

 

 Nadamo se Vašem odazivu.

LAG FRANKOPAN OBJAVLJUJE 8. LAG NATJEČAJ

 

 LeaderSlika info radionica

Lokalna akcijska grupa Frankopan objavljuje Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 120.000,00 EUR, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Frankopan koji obuhvaća područje gradova Ogulin, Slunj i Otočac te općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj.

PISANI UPITI:

Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u razdoblju od 16. rujna 2023. do 27. rujna 2023. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-frankopan.hr.

INFORMATIVNE RADIONICE:
Za potrebe pripreme potencijalnih prIjavitelja na ovaj LAG natječaj, održat će se informativne radionice. Datum i mjesto održavanja radionica objaviti ćemo na mrežnoj stranici LAG-a.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 29. rujna- 30. listopada 2023. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:

 

LAG NATJEČAJ TEKST

 

OBRASCI:

Obrazac A : Prijavni  obrazac 

Obrazac B. Poslovni plan opisni dio (.doc)

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio (xls)

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća (xls)

Obrazac D. EVPG kalkulator

Obrazac E. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka prijavitelja

Prilozi:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. Vodić za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Prilog V. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Frankopan

3. LAG natječaj za ulaganja u javnu i društvenu infrastrukturu

Slika LEADER

LAG Frankopan je završio sa administrativnom obradom 7. LAG natječaja za tip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Upravni odbor LAG-a Frankopan je na sjednici održanoj 18. travnja 2023. godine donio Odluke o  odabiru za osam zahtjeva za potporu koji su pristigli na ovaj Natječaj. 

Ovim Natječajem je odobreno ukupno 155.177,18 EUR/ 1.169.182,50 HRK. 

 

POPIS PROJEKATA ODABRANIH NA RAZINI LAG-a (KONAČNA RANG LISTA) 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA UPIS U LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU LAG-a „FRANKOPAN“ ZA RAZDOBLJE 2023.-2027.

Slika info radionica

U procesu prikupljanju dokumentacije potrebne za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Frankopan“, odnosno definiranju vizije ruralnog razvoja i planiranju budućih projekata, veliku ulogu imaju svi dionici ruralnog područja LAG-a. Vaši planovi o vlastitom poduzetničkom razvoju te zajedničkom razvoju područja na kojem živimo i djelujemo, kao i potrebama koje imamo, uvelike će doprijeti smjeru u kojem će LAG „Frankopan“ kreirati intervencije, i putem kojih će plasirati sredstva koja će imati na raspolaganju u okviru provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike za razvoj svog područja u programskom razdoblju 2023.-2027. godine.

LAG „Frankopan“ djeluje po LEADER načelima. LAG je partnerstvo predstavnika javne, civilne i gospodarske interesne skupine. Zadaća LAG-a „Frankopan“ je potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika. Osnovni cilj LAG-a je doprinijeti održivom razvoju ruralnih područja otvaranjem novih radnih mjesta te zadržavanjem mladih i obrazovanih stanovnika kao i povećati kvalitetu života svih.

OBAVIJEST APPRRR-a za sve korisnike LAG-natječaja!

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.

Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

Naime, navedena informacija se odnosi na korisnike koji su prijavili projekte na LAG-natječaje objavljene u 2022. godini, a podnošenje zahtjeva za potporu im se proteže u 2023. godini te vrijedi prilikom ispunjavanja zahtjeva.

LAG Frankopan odobrio 2.831.962,50 HRK za male poljoprivrednike

LAG Frankopan je završio sa administrativnom obradom 6. LAG natječaja za TO 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Upravni odbor LAG-a Frankopan je na sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine potvrdio da su sve izdane Odluke pravomoćne, potvrđena je  Konačna rang lista pristiglih zahtjeva za potporu te sukladno Smjernicama za provedbu postupaka odabira projekata (čl.7.5) objavljujemo popis projekata koji su odabrani na razini LAG-a.

Na natječaj je pristiglo 46 zahtjeva za potporu. Svi pristigli zahtjevi su obrađeni, a nakon administrativne obrade, utvrđeno je da 25 zahtjeva  udovoljava propisanim uvjetima Natječaja, te su za njih izdane Odluke o odabiru.

Ovim Natječajem je odobreno ukupno 2.831.962,50 HRK, a  25 malih poljoprivrednika čije poljoprivredno gospodarstvo ima ekonomsku veličinu od 2.000 eura do 7.999 eura dobiti će bespovratnu potporu u iznosu 113.278,50 HRK (15.000,00 EUR).

POPIS PROJEKATA ODABRANIH NA RAZINI LAG-a (KONAČNA RANG LISTA) 

Općine i gradovi

BOSILJEVO

bosiljevo

Današnja općina Bosiljevo je smještena između rijeke Kupe i Dobre a na samom ulazu u Gorski kotar. Prema jugu Bosiljevo graniči s...

Više...

CETINGRAD

cetingrad

Općina Cetingrad nalazi se u središnjem djelu Hrvatske u Karlovačkoj županiji. Graniči sa općinama Topusko, Vojnić, Slunj, Rakovica i sa...

Više...

GENERALSKI STOL

generalski stol

Općina Generalski Stol smještena je u središnjem dijelu Republike Hrvatske, na spoju dviju različitih geografskih regija...

Više...

JOSIPDOL

josipdol

Josipdol je općina u Hrvatskoj smještena u južnom dijelu Karlovačke županije 50 km od Karlovca, 15 km od Ogulina te 15 km od Plaškog...

Više...

OGULIN

ogulin

Grad Ogulin nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, u Karlovačkoj županiji. Smješten je u podnožju veličanstvene...

Više...

OTOČAC

otocac

Otočac (lat. Bivium), grad je u Ličko-senjskoj županiji smješten u Gackoj dolini unutar visokog planinskog okvira, kojeg sačinjavaju...

Više...

PLAŠKI

plaski

Općina Plaški površine je 157,42 km2, u kojoj, prema popisu 2011. živi 2090 stanovnika. Plaški je zemljopisno smješten...

Više...

SABORSKO

saborsko

Općina Saborsko obuhvaća površinu od 132,5 km2. Saborsko je, u širem zemljopisnom smislu, smješteno na pravcu...

Više...

SLUNJ

slunj

Grad Slunj se nalazi u sastavu Karlovačke županije i zauzima površinu od 392,54 km2. Obuhvaća ukupno 67 naselja na području kojih živi...

Više...

TOUNJ

tounj

Tounjski je kraj specifičnog položaja. Nalazi se na dodiru peripanonske Hrvatske i središnjeg planinskog prostora ili Gorske Hrvatske...

Više...

Image

 

Broj ureda: 098 283 799

e pošta: info.lag.frankopan@gmail.com

LAG Frankopan aktivna je i na društvenim mrežama poput Facebooka. Uključite se i vi!

Lokalna akcijska grupa Frankopan

Ivane Brlić Mažuranić 8

47300 Ogulin

© LAG Frankopan. Sva prava pridržana.